Inschrijvingsreglement

ALGEMEEN

English

 1. Het Nederlands Kampioenschap Historische GT’s & Touring Cars ’66-’81 (verder te noemen NK GT&TC) wordt georganiseerd door de Vereniging “Historische Auto Ren Club” (verder te noemen HARC).
 2. De Stichting “Dutch Historic GT&TC Racing Drivers Club” (verder te noemen GRDC) – treedt op als promotor van het kampioenschap.
 3. GRDC is door HARC gemachtigd (mandaat) om in haar naam dit reglement, alsmede het klassereglement, binnen de daarvoor geldende hoofdlijnen en benodigde bevoegdheden, uit te voeren. Indien GDRC als gemachtigde bij de uitvoering van dit reglement, onduidelijkheid of onzekerheid over de te volgen hoofdlijnen dan wel over de grenzen van haar bevoegdheden vermoedt of geacht mag worden te vermoeden, dient zij hierover onverwijld contact op te nemen met de HARC, als zijnde haar volmachtgever.

INSCHRIJVING EN DEELNAME KAMPIOENSCHAP

 1. Elke deelnemer verklaart zich door zijn inschrijving en door deelname aan training en/of race akkoord met het klassereglement waaronder uitdrukkelijk begrepen de klasse indeling en de regeling voor het behalen van kampioenschapspunten.
 2. Inschrijvers die zich met dit reglement niet kunnen verenigen hebben het recht van deelname af te zien zonder dat dit recht op restitutie van het betaalde inschrijfgeld geeft.
 3. GRDC behoudt zich het recht voor iedere inschrijving voor deelname aan de wedstrijden van het NK GT&TC te onderzoeken en eventueel te weigeren indien de inschrijvende deelnemer/rijder of diens auto niet voldoen aan de geest en het sportieve en promotionele karakter van het NK GT&TC.
 4. GRDC en de HARC behouden zich tevens uitdrukkelijk het recht voor om auto’s die naar hun mening niet passen in het karakter van het NK GT&TC niet voor inschrijving te accepteren.

Deelnemers wedstrijden Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT’s

 1. Aan de races voor het NK GT&TC kan slechts worden deelgenomen door rijders die in het bezit zijn van een geldige EU/Nationaal licentie, een hogere licentie of een gelijkwaardige buitenlandse licentie.
 2. Er kan slechts worden deelgenomen in auto’s zoals beschreven in het klassenreglement 2018  onder ‘Toe te laten auto’s’.
 3. Iedere deelnemer die gebruik maakt van de package deal neemt deel aan het kampioenschap.
 4. Incidentele deelnemers kunnen deelnemen aan het kampioenschap na betaling van de kampioenschapsbijdrage. Er worden alleen kampioenschapspunten toegekend voor de races die plaatsvinden ná de betaling van de kampioenschapsbijdrage. De kampioenschapsbijdrage wordt jaarlijks door GRDC vastgesteld en bedraagt in 2018 € 150 per evenement.

Regeling deelname twee rijders met één auto

 1. Een auto kan door twee rijders gedeeld worden. Bij de inschrijving moet worden opgegeven welke rijders rijden. De regeling voor het deelnemen met twee rijders in één auto uit het klasse reglement  is van toepassing.

Package deal

 1. Er worden maximaal 47 ‘package deals’ verkocht. De package deal is een inschrijving voor de deelname aan alle races van het NK GT&TC tijdens een seizoen.
 2. Acceptatie van inschrijvingen voor de ‘package deal’ is op volgorde van binnenkomst van de betaling. De verkoop van package deals wordt gestaakt op het moment dat 42 betalingen zijn binnengekomen.
 3. De inschrijver/deelnemer dient zorg te dragen voor tijdige betaling van het inschrijfgeld. De uiterste betaaldatum wordt door GRDC vastgesteld en wordt vermeld bij de start van de inschrijving. Te late ontvangst van inschrijving en/of betaling geeft GRDC het recht deelname te weigeren. De ‘package deal’ is persoonlijk en niet overdraagbaar. Van het inschrijfgeld voor de ‘package deal’ wordt geen restitutie verleend.
 4. GRDC kan toestemming verlenen om een ‘package deal’ door twee rijders te laten gebruiken. De (hoofd)inschrijver kan dan in elk evenement een vaste tweede rijder in de auto van de hoofdinschrijver laten deelnemen. Beide rijders krijgen als team kampioenschapspunten toegekend. Een tweede rijder kan uiterlijk tot het eerste evenement aangemeld worden. Aanmelding na de start van het eerste evenement van het seizoen is niet mogelijk.
 5. Het is de inschrijver/deelnemer met een ‘package deal’ toegestaan zijn races in maximaal twee evenementen te laten rijden door een andere deelnemer, die dan aangemerkt wordt als een incidentele deelnemer.

Inschrijving voor de races en betaling inschrijfgeld

 1. Inschrijven voor races in het kader van het NK GT&TC gaat via de website www.nkgttc.nl. De inschrijving wordt per e-mail bevestigd.
 2. Inschrijving dient vóór de sluitingsdatum (7 dagen voor aanvang van het evenement, tenzij anders aangegeven) plaats te vinden, als ook betaling van het inschrijfgeld op rekening NL61 RABO 0329 3326 78. Inschrijvingen na de sluitingstermijn worden slechts geaccepteerd na goedkeuring bestuur GRDC. Het inschrijfgeld zal met € 50,00 worden verhoogd.
  GRDC stelt de gegevens van de deelnemende rijders en auto’s ter beschikking aan de organisator(en) van de evenementen waarin deelgenomen wordt.
 3. Een inschrijver/deelnemer met de ‘package deal’ schrijft zich in voor deelname aan alle races van het seizoen, tenzij anders aangegeven door de inschrijver.
 4. Indien een inschrijver/deelnemer met de ‘package deal’ niet kan deelnemen aan een race/evenement geeft hij zo spoedig mogelijk per email zijn verhindering door aan het GRDC secretariaat.
 5. Indien de gegevens van een inschrijver/deelnemer met een ‘package deal’ wijzigen geeft hij deze zo spoedig mogelijk door aan het secretariaat GRDC.
 6. Incidentele deelnemers kunnen inschrijven via www.nkgttc.nl. De mogelijkheid om deel te nemen is afhankelijk van het aantal beschikbare startplaatsen per NK GT&TC evenement. Incidentele deelnemers kunnen zonder opgaaf van redenen geweigerd worden.
 7. Indien een individuele deelnemer na inschrijving niet kan deelnemen aan een race/evenement geeft hij zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch zijn verhindering door aan het GRDC secretariaat. Voor afmeldingen ontvangen in de laatste 7 dagen voorafgaand aan een race/evenement wordt € 50,00 afhandelingskosten in rekening gebracht.

Uitsluiting van deelname

 1. GRDC kan deelnemer(s)/rijder(s) (definitief) weigeren voor verdere deelname aan (wedstrijden in het kader van) het NK GT&TC indien er zwaarwegende redenen zijn dit te doen. Onder zwaarwegende redenen kunnen in dit geval onder meer verstaan worden:
 • Gedrag waardoor GRDC, NK GT&TC, de HARC of de sponsors van het NK GT&TC dan wel de HARC in een negatief daglicht gesteld worden dan wel kunnen worden.
 • Gedrag waardoor de veiligheid van andere deelnemers aan het NK GT&TC of anderen in het gedrang komt.
 • Onwellevend gedrag jegens het GRDC bestuur, officials, vrijwilligers, deelnemers, publiek, etc.
 • Wanneer een besluit tot weigeren van een rijder voor verdere deelname aan de orde is, bestaat geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

SLOTBEPALING

 1. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, neemt het HARC bestuur een beslissing in overleg met het NK GT&TC bestuur. Indien niet tot een eensluidend oordeel wordt gekomen wordt door de HARC als organisator van het NK GT&TC aan de KNAF om een oordeel gevraagd.

 

 

 

Stichting Dutch Historic GT&TC Racing Drivers Club

Secretariaat:

Kistenmakerseiland 16, 1121 PD Landsmeer

Mobiel: +31 6 12 34 48 62

Email: secretariaat@nkgttc.nl

Website: www.gttc.nl

Reacties zijn gesloten.